Model # Image +3.3V +5V +12V Output
Wattage
Dimension (WxHxD)
TC-500R8PD220A20A16A500W5.91 x 3.39 x 7.48 inches
150.1 x 86.1 x 190.0 mm

IX-800S2UPD825A25A65A800W4.00 x 3.28 x 11.02 inches
101.6 x 83.3 x 279.9 mm

IX-600S2UPD825A25A48A600W4.00 x 3.28 x 11.02 inches
101.6 x 83.3 x 279.9 mm

IX-650RSH1UP8G24A24A53A650W4.17 x 1.63 x 13.98 inches
105.9 x 41.4 x 355.1 mm

IX-280RSH1UP820A20A22A280W4.17 x 1.63 x 10.24 inches
105.9 x 41.4 x 260.1 mm

IX-750S2UPD8G25A25A62A750W4.00 x 3.28 x 11.02 inches
101.6 x 83.3 x 279.9 mm

IX-500R8PD825A30A41A500W5.91 x 3.35 x 7.48 inches
150.1 x 85.1 x 190.0 mm

IS-760S2UPD832A32A62A760W3.98 x 3.31 x 11.81 inches
101.1 x 84.1 x 300.0 mm

IS-960S2UPD832A32A78A960W3.98 x 3.31 x 11.81 inches
101.1 x 84.1 x 300.0 mm

TC-700PD8B24A30A16A700W5.91 x 3.39 x 5.51 inches
150.1 x 86.1 x 140.0 mm

TC-1U30FX816A18A15A300W3.20 x 1.60 x 5.90 inches
81.3 x 40.6 x 149.9 mm

TC-350PD320A27A17A350W6.00 x 3.40 x 4.65 inches
152.4 x 86.4 x 118.1 mm

TC-500R8PD2
500W PS2 Mini High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 20A
• 5v : 20A
• 12v : 16A
• 12v2 : 16A
• 12v3 : 16A

Wattage: 500W

Dimension:
• 5.91 x 3.39 x 7.48 inches
• 150.1 x 86.1 x 190.0 mm
IX-800S2UPD8
800W 2U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 25A
• 5v : 25A
• 12v : 65A

Wattage: 800W

Dimension:
• 4.00 x 3.28 x 11.02 inches
• 101.6 x 83.3 x 279.9 mm
IX-600S2UPD8
600W 2U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 25A
• 5v : 25A
• 12v : 48A

Wattage: 600W

Dimension:
• 4.00 x 3.28 x 11.02 inches
• 101.6 x 83.3 x 279.9 mm
IX-650RSH1UP8G
650W 1U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 24A
• 5v : 24A
• 12v : 53A

Wattage: 650W

Dimension:
• 4.17 x 1.63 x 13.98 inches
• 105.9 x 41.4 x 355.1 mm
IX-280RSH1UP8
280W 1U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 20A
• 5v : 20A
• 12v : 22A

Wattage: 280W

Dimension:
• 4.17 x 1.63 x 10.24 inches
• 105.9 x 41.4 x 260.1 mm
IX-750S2UPD8G
750W 2U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 25A
• 5v : 25A
• 12v : 62A

Wattage: 750W

Dimension:
• 4.00 x 3.28 x 11.02 inches
• 101.6 x 83.3 x 279.9 mm
IX-500R8PD8
500W PS2 Mini High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 25A
• 5v : 30A
• 12v : 41A

Wattage: 500W

Dimension:
• 5.91 x 3.35 x 7.48 inches
• 150.1 x 85.1 x 190.0 mm
IS-760S2UPD8
760W 2U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 32A
• 5v : 32A
• 12v : 62A

Wattage: 760W

Dimension:
• 3.98 x 3.31 x 11.81 inches
• 101.1 x 84.1 x 300.0 mm
IS-960S2UPD8
960W 2U High Efficiency Redundant Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 32A
• 5v : 32A
• 12v : 78A

Wattage: 960W

Dimension:
• 3.98 x 3.31 x 11.81 inches
• 101.1 x 84.1 x 300.0 mm
TC-700PD8B
700W PS2 ATX High Efficiency Switching Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 24A
• 5v : 30A
• 12v : 16A
• 12v2 : 16A
• 12v3 : 16A
• 12v4 : 16A

Wattage: 700W

Dimension:
• 5.91 x 3.39 x 5.51 inches
• 150.1 x 86.1 x 140.0 mm
TC-1U30FX8
1U 300W Flex High Efficiency Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 16A
• 5v : 18A
• 12v : 15A
• 12v2 : 15A

Wattage: 300W

Dimension:
• 3.20 x 1.60 x 5.90 inches
• 81.3 x 40.6 x 149.9 mm
TC-350PD3
350W PS3 Size ATX12V Switching Power Supply

Voltage:
• 3.3v : 20A
• 5v : 27A
• 12v : 17A

Wattage: 350W

Dimension:
• 6.00 x 3.40 x 4.65 inches
• 152.4 x 86.4 x 118.1 mm