Claypower

Claypower - 由iStarUSA集團支援,Claypower提供連續電源供應器與電源分配單位,使您的設備能順利運行。我們的產品能為工業環境提供穩定的電源解決方案。我們的不斷電系統(UPS)單位是可編程的,能為您的關鍵任務提供乾淨電源,附有液晶顯示器(LCD)提供即時狀況回饋。我們的電源分配單位(PDU)方便安裝,提供電湧防護,組態從8個插座到24個插座都有。我們的監控系統系列也能將不斷電系統(UPS)與電源分配單位(PDU)並做獨立空間節省單位。Claypower也提供客製化服務與OEM/ODM解決方案。

UPS & PDU Division Product Spotlight
新產品
CP-SV018-360W
• 13.50 x 12.80 x 4.00 inches
• 342.9 x 325.1 x 101.6 mm
CP-SV009-250W
• 13.50 x 12.80 x 4.00 inches
• 342.9 x 325.1 x 101.6 mm
CP-SV414-360W
• 13.50 x 12.80 x 4.00 inches
• 342.9 x 325.1 x 101.6 mm
CP-900W-2U
• 17.20 x 3.50 x 16.10 inches
• 436.9 x 88.9 x 408.9 mm
CP-1350W-2U
• 17.20 x 3.50 x 18.90 inches
• 436.9 x 88.9 x 480.1 mm
CP-1800W-2U
• 17.20 x 3.50 x 20.10 inches
• 436.9 x 88.9 x 510.5 mm
CP-PD016-20
• 73.20 x 1.75 x 2.70 inches
• 1,859.3 x 44.5 x 68.6 mm
CP-PD016S
• 31.90 x 1.75 x 2.70 inches
• 810.3 x 44.5 x 68.6 mm
CP-PD024S-20
• 2.70 x 58.00 x 1.75 inches
• 68.6 x 1,473.2 x 44.5 mm